Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Installatietechniek Electro Hesseling en een opdrachtgever.

1.2 Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen voorafgaande aan de opdracht.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld zijn ze gedurende 30 dagen van kracht.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

2.3 Installatietechniek Electro Hesseling heeft recht om verhoging van de bruto prijzen door de leveranciers of verhoging van andere kostenverhogende factoren (wisselkoers, belasting e.d) door te berekenen aan de koper. 

2.4 Type- en zetfouten zijn ten alle tijden voorbehouden.

3. Meer en minderwerk

3.1 Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden.

3.2 De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Meerwerk omvat extra werk, doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk, of doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het eindresultaat te behalen.

4. Contractsduur/leveringstermijnen

4..1 De overeenkomst tussen Installatietechniek Electro Hesseling en opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Bij niet tijdige levering dient Installatietechniek Electro Hesseling opdrachtgever op de hoogte te stellen. Levertijden zijn onderhevig aan vele invloeden waardoor er geen fatale termijn kan worden afgegeven.

4.4 Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet halen van een leveringstermijn worden niet geaccepteerd.

5. Verplichtingen van Installatietechniek Electro Hesseling 

5.1 Installatietechniek Electro Hesseling verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

6. Overmacht

6.1 Installatietechniek Electro Hesseling  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Installatietechniek Electro Hesseling  op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Installatietechniek Electro Hesseling  kunnen worden be├»nvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Installatietechniek Electro Hesseling, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Installatietechniek Electro Hesseling  ter zake een belangrijk verwijt betreft.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Installatietechniek Electro Hesseling is gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreken is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Installatietechniek Electro Hesseling  betaling van de openstaande Factuur onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen.

7.2 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene voorwaarden reeds nu onherroepelijke machtiging aan Installatietechniek Electro Hesseling  om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen onverminderd het recht van Installatietechniek Electro Hesseling  op vergoeding van de door Installatietechniek Electro Hesseling geleden schade.

8. Betalingen/incassokosten

8.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum ,tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn, is opdrachtgever in verzuim en is Installatietechniek Electro Hesseling  gerechtigd om een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% van het factuurbedrag per maand.

8.3 Opdrachtgever is gehouden de factuur na ontvangst direct op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 5 werkdagen te melden.

8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening.

8.5 Installatietechniek Electro Hesseling  is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen,

8.6 Indien de prijsverhoging meer dan 10% is heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbinden.

9. Reclamering

9.1 Indien de opdrachtgever meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst dient de koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering aan Installatietechniek Electro Hesseling mede te delen.

9.2 Gebreken waarvan opdrachtgever kan aantonen, dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk 7 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan Electro Hesseling mede te worden gedeeld.

9.3 Na het verstrijken van deze reclameringstermijn vervalt ieder recht van de opdrachtgever.

9.4 Reclamering schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

10. Herstel gebreken

10.1 Installatietechniek Electro Hesseling beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is.

10.2 Installatietechniek Electro Hesseling heeft het recht zelf het herstel uit te voeren waarvoor hij aansprakelijk is.

11. Garantie

Installatietechniek Electro Hesseling verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie, indien en voor zover deze door zijn leveranciers wordt verleend. Er bestaat nimmer recht op garantie indien opdrachtgever nog enige betaling verschuldigd is of de opdrachtgever veranderingen aan het geleverde heeft verricht of door anderen laat verrichten. Installatietechniek Electro Hesseling is eerst gehouden tot crediteren van het factuurbedrag van de opdrachtgever dan wel het leveren van vervangende zaken tenzij opdrachtgever aan kan tonen dat Installatietechniek Electro Hesseling nalatig is in het aanspreken van zijn leveranciers.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Installatietechniek Electro Hesseling is in alle gevallen beperkt tot de onder 11 opgenomen garantieregeling. Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen een jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan opdrachtgever is gefactureerd. Opdrachtgever vrijwaart Installatietechniek Electro Hesseling  voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.

13. Adviezen

13.1 Adviezen worden door Installatietechniek Electro Hesseling naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Installatietechniek Electro Hesseling. Iedere aansprakelijkheid van juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

14. Ontbinding

14.1 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan de ingebrekestelling met een termijn van een week, is Installatietechniek Electro Hesseling  bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Installatietechniek Electro Hesseling geleden schade.

14.2 Betalingsverplichtingen, betrekking hebbende op de reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

14.3 Indien Installatietechniek Electro Hesseling bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daavan voor rekening van de opdrachtgever.

14.4 Na ontbinding is Installatietechniek Electro Hesseling gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren terug te nemen en opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.

K.v.K. 90302669

Ons erkenningsnummer is 9702


 

┬ęInstallatietechniek Electro Hesseling /  Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2020